Tilannekuvalla kartoitetaan organisaation ICT:n nykytila

Kiivastahtisessa, jatkuvasti muuttuvassa liiketoiminnassa on järkevää aika ajoin arvioida kriittisesti organisaation eri toimintojen rooleja, sisältöä ja onnistumista. Esimerkiksi ICT:n tehtäväkenttä on laajentunut koko ajan ja on yhä tärkeämpi monien organisaatioiden toiminnassa. Ongelmana on tosin ollut ICT-toimintojen vaikuttavuuden vertailukelpoinen mittaaminen.

Liiketoimintastrategia muodostaa luonnollisesti perustan yrityksen pitkäjänteiselle kehittämiselle. Vastaavasti ICT-strategian tulisi kaikilta osiltaan tukea liiketoimintastrategiaa ja sen asettamien päämäärien saavuttamista. Tämä edellyttää yhä useammin ICT:n aktiivista osallistumista liiketoiminnan kehittämiseen esimerkiksi prosesseja ja toimintoja digitalisoimalla. Joskus innovatiivisia ICT-ratkaisuja on aiheellista käyttää jopa täysin uusien ansaintamallien kehittelyssä. 

Monissa organisaatioissa ICT:n kasvanutta potentiaalia kehitystyön mahdollistajana ei kuitenkaan ole vielä täysipainoisesti noteerattu, mitä tulee esimerkiksi strategiaprosesseihin. Tärkeää olisi ICT:n mukanaolo jo silloin, kun liiketoiminnan kehittämistä ja sen suuntaviivoja pohditaan.

ICT-strategia on monissa yrityksissä tärkeässä roolissa varsinaisten liiketoimintastrategioiden jalkauttamisessa. Osa yrityksistä on jopa yhdistänyt ne. ICT-strategian liiketoiminnallista ulottuvuutta ja kykyä tukea liiketoimintatavoitteiden saavuttamista ei kuitenkaan ole pystytty helposti mittaamaan.

Apex on kehittänyt tähän tarpeeseen uuden ICT Tilannekuva -arviointityökalun, jolla voidaan tehokkaasti mitata ICT:n kykyä tukea ja edistää yrityksen liiketoimintastrategian täytäntöönpanoa. Työkaluun on kiteytetty pitkä kokemuksemme strategiatyöstä ja ICT-strategioiden suunnittelusta. Arviointikriteereissä on hyödynnetty laajalti käytössä olevia yleisiä strategiasuunnittelun ja tietohallinnon viitekehyksiä.

Analyysin pohjana toimii Apexin toimittama sähköinen kysymysliite ja asiakkaan toimittamat lähtötiedot, joita täydennetään haastatteluilla. Lopputuloksena asiakas saa raportin, joka sisältää ICT-strategian analyysin lisäksi tärkeysjärjestykseen asetetut kehitysehdotukset, suositukset jatkoa varten sekä numeeriset arvosanat eri arviointikohteista.

Tiiviinä asiakas-konsultti-tiimityönä toteutetun ICT Tilannekuva-analyysin avulla organisaatio voi kehittää tuottavuutta ICT:n paremmalla hyödyntämisellä ja toisaalta tarkistaa, miten hyvin nykyiset ICT-palvelut ja -strategia tukevat liiketoimintastrategiaa. Vertailukelpoista tietoa kokoava raportti muodostaa ulkopuolisen ja riippumattoman näkemyksen. Koska kaikille arviointikohteille on annettu ICT Tilannekuvassa numeeriset arvot, on kokonaiskuvan hahmottaminen ja osa-alueiden arviointi ja vertaaminen helppoa – ja helpottaa myös benchmarking-työtä.  

Kysy lisää palveluistamme

Seuraa meitä

Linkedin