Apex mukana Yleisradion vaativissa ICT-projekteissa

Yleisradiossa ICT-konsulttina toimiva Apex Communications on ollut mukana monissa vaativissa ICT-projekteissa. Yleisradion ICT:stä ja tuotantotekniikasta vastaava päällikkö Maarit Waskilampi-Kuikan mukaan mediataloilla muutos on pysyvä olotila. Ylen tavoitteena on olla sekä kotimaassa että kansainvälisesti arvostettu ja innovatiivisista palveluistaan tunnettu yhtiö.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi koko yhtiön pitää kehittää jatkuvasti toimintaansa ja monissa tapauksissa kehityksen kärki kohdistuu myös tekniikkapalveluihin. Palveluiden kehittäminen ei olisi mahdollista ilman hyviä kumppaneita. Apex Communicationsin toiminnassa Waskilampi-Kuikka arvostaa kolmea piirrettä. Yhdeksi avainpiirteeksi hän mainitsee laajojen projektikokonaisuuksien hallinnan ja brodacast-toimialan tuntemuksen, mikä on osaltaan turvannut Yleisradion projektien menestyksellisen läpiviennin.

”Hankimme Apex Communicationsilta ICT-projektien projektijohtamis ja -asiantuntijapalveluita. Apexin konsultit ovat olleet mukana toteuttamassa mm. LAN- ja WAN-kilpailutuksia, ICT-palveluiden uudelleenjärjestelyjä ja tuotantokriittisten broadcast-järjestelmien päivityksiä”, Waskilampi-Kuikka kertoo. Nämä projektit ovat olleet monitoimittajahankkeita, joissa on ollut mukana useita osapuolia. Lisäksi Apex on tarjonnut Yleisradiolle teknistä konsultointia broadcast-järjestelmien sovellustuessa ja Notes-järjestelmän sovellusten alasajossa.

”Kumppanien rooli Ylen ICT-palveluiden toteutuksessa on jatkuvasti kasvanut. Haluamme itse keskittyä omaan ydinosaamiseemme ja sen kehittämiseen sekä rakentaa entistä laadukkaampia ICT-palveluja osaavien kumppaneiden kanssa”, Waskilampi-Kuikka kertoo.

Toiseksi merkittäväksi yhteistyön piirteeksi Waskilampi-Kuikka mainitsee huolellisen projektisuunnittelun ja -koordinointityön. Onnistunut IT-projekti luodaan jo suunnitteluvaiheessa. Projektien aikana Apex on koordinoinut sekä suunnittelu- että toteutusvaiheissa projektin eri osapuolia, jotka ovat Yleisradiossa tyypillisesti tuoteteknologia- ja laitetoimittajat, ohjelmatoiminnan edustajat ja muut palvelukumppanit.

Kolmantena avainpiirteenä on ollut onnistunut riskien ja muutosten hallinta. Waskilampi-Kuikan mukaan muutoshallinta on ICT-projekteissa tärkeässä roolissa.

”ICT-projektit saattavat muuttua merkittävästi kesken toteutuksen liiketoimintatarpeiden ja teknisen suunnittelun tarkentuessa. Tästä syystä avainasemassa on luotettavat ICT-kumppanit, jotka osaavat riski- ja muutoshallinnan”, Waskilampi-Kuikka sanoo.

Apexin työpanos näkyy Yleisradiossa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Uusien palveluiden kilpailutukset vaikuttavat jopa 6–10 vuoden päähän. Järjestelmäprojektien käyttöönoton tulokset näkyvät tyypillisesti seuraavien parin vuoden aikana. Vanhojen järjestelmien hallitulla alasajolla ja palveluiden siirrolla uusiin ympäristöihin on puolestaan välitön vaikutus järjestelmien käyttötapaan ja kustannuksiin.